Sectii Garda Financiara

 

Garda Financiara – Sectia Brasov Comisariatul General al Garzii Financiare Garda Financiara – Sectia Alba
Garda Financiara – Sectia Arad Garda Financiara – Sectia Arges Garda Financiara – Sectia Bacau
Garda Financiara – Sectia Bihor Garda Financiara – Sectia Bistrita-Nasaud Garda Financiara – Sectia Botosani
Garda Financiara – Sectia Braila Garda Financiara – Sectia Bucuresti Garda Financiara – Sectia Buzau
Garda Financiara – Sectia Calarasi Garda Financiara – Sectia Caras-Severin Garda Financiara – Sectia Cluj
Garda Financiara – Sectia Constanta Garda Financiara – Sectia Covasna Garda Financiara – Sectia Dambovita
Garda Financiara – Sectia Dolj Garda Financiara – Sectia Galati Garda Financiara – Sectia Giurgiu
Garda Financiara – Sectia Gorj Garda Financiara – Sectia Harghita Garda Financiara – Sectia Hunedoara
Garda Financiara – Sectia Ialomita Garda Financiara – Sectia Iasi Garda Financiara – Sectia Ilfov
Garda Financiara – Sectia Maramures Garda Financiara – Sectia Mehedinti Garda Financiara – Sectia Mures
Garda Financiara – Sectia Neamt Garda Financiara – Sectia Olt Garda Financiara – Sectia Prahova
Garda Financiara – Sectia Salaj Garda Financiara – Sectia Satu Mare Garda Financiara – Sectia Sibiu
Garda Financiara – Sectia Suceava Garda Financiara – Sectia Teleorman Garda Financiara – Sectia Timis
Garda Financiara – Sectia Tulcea Garda Financiara – Sectia Valcea Garda Financiara – Sectia Vaslui
Garda Financiara – Sectia Vrancea

GARDA FINANCIARA

Garda Financiară este instituţie publică de control, cu personalitate juridică, care exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul economic, financiar şi vamal care au ca efect evaziunea şi frauda fiscală, organizată ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Atribuţiile şi obligaţiile Comisariatului General

Comisariatul General este subordonat direct, în mod ierarhic, preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi are în subordine întregul aparat al Gărzii Financiare.

Comisarul general are următoarele atribuţii:

1. reprezintă Garda Financiară în relaţiile cu terţii;

2. este ordonator terţiar de credite, exercitând atribuţiile legale în această calitate pentru toate unităţile din structura Gărzii Financiare, şi poate delega această calitate altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării;

3. conduce structura centrală a Gărzii Financiare – Comisariatul General, care asigură realizarea strategiei de control, urmăreşte modul de realizare a atribuţiilor încredinţate secţiilor judeţene şi Secţiei Municipiului Bucureşti, stabileşte măsuri operative pentru eficienţa controlului curent şi a controlului tematic;

4. asigură, prin deciziile luate, îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor ce revin Gărzii Financiare potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde în faţa preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de întreaga activitate desfăşurată de unităţile din structura Gărzii Financiare;

5. asigură conducerea unitară a activităţii de control desfăşurate de comisarii Gărzii Financiare;

6. asigură controlul propriu, coordonează şi îndrumă activitatea Comisariatului General şi a tuturor structurilor teritoriale din subordine;

7. dispune efectuarea de controale tematice, stabilind obiectivele, durata şi momentul declanşării controlului;

8. asigură corelarea şi coordonarea planurilor de control anuale, pe domenii de activitate, pentru structurile din subordine;

9. elaborează strategia şi obiectivele activităţii Gărzii Financiare pe termen scurt şi mediu, în strânsă corelare cu strategia şi cu obiectivele Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

10. monitorizează realizarea programului de acţiuni şi prezintă preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală rapoarte periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor şi informează asupra rezultatelor deosebite obţinute din activitatea de control;

11. urmăreşte, coordonează şi monitorizează realizarea obiectivelor de control şi a programului de activitate, în vederea asigurării operativităţii şi eficienţei în domeniile specifice în care acţionează;

12. emite norme de lucru, metode şi proceduri privind executarea controlului de către comisarii Gărzii Financiare, raportarea rezultatelor, executarea serviciului de permanenţă, utilizarea mijloacelor tehnice din dotare, folosirea echipamentului, pregătirea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a comisarilor, precum şi alte dispoziţii necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţiei;

13. numeşte, angajează, promovează, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul din structura Comisariatului General, precum şi pe cel de conducere din teritoriu, cu excepţia comisarului general prim-adjunct, a comisarilor generali adjuncţi şi a comisarilor şefi de secţie ai secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti;

14. organizează elaborarea, fundamentarea şi prezentarea de propuneri pentru bugetul Gărzii Financiare şi răspunde de buna execuţie a acestuia potrivit dispoziţiilor legale şi metodologiei stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor;

15. aprobă repartizarea de credite bugetare pentru secţiile judeţene, Secţia Municipiului Bucureşti şi aparatul propriu al Comisariatului General, cu respectarea limitelor stabilite prin bugetul aprobat de ordonatorul secundar de credite;

16. aprobă programul de investiţii pentru Comisariatul General şi defalcarea acestuia pe structurile teritoriale ale Gărzii Financiare, în limitele stabilite prin bugetul aprobat;

17. organizează controlul financiar-preventiv propriu şi activitatea de audit public intern;

18. propune spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală statul de funcţii pentru Comisariatul General şi statele de funcţii pentru secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti;

19. organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din proprietatea sau administrarea Gărzii Financiare, precum şi a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acesteia;

20. urmăreşte şi răspunde de utilizarea cu eficienţă a fondurilor primite de la bugetul de stat, potrivit legii;

21. organizează şi răspunde de activitatea contabilă, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

22. răspunde de organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, în condiţiile legii;

23. răspunde de organizarea efectuării plăţilor integrale şi la timp ale drepturilor băneşti cuvenite personalului Gărzii Financiare;

24. aprobă, cu avizul conducerii Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi al AgenţieiNaţionale a Funcţionarilor Publici, împuternicirea comisarilor dinaparatul central sau teritorial al Gărzii Financiare de a exercita, pe perioadă determinată, atribuţiile funcţiilor publice de conducere;

25. propune spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală constituirea de servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, altele decât cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, cu modificările ulterioare, în cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General şi, respectiv, a secţiilor judeţene şi a Secţiei Municipiului Bucureşti, concomitent cu aprobarea posturilor de conducere, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

26. analizează şi aprobă fişele posturilor pentru personalul de conducere şi de execuţie din Comisariatul General, pentru comisarii şefi şi comisarii şefi adjuncţi din cadrul secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti, stabilind totodată atribuţiile, sarcinile şi limitele de competenţă ale acestora;

27. coordonează activitatea de întocmire a raportului privind bilanţul activităţii anuale a Gărzii Financiare, pe care îl prezintă Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

28. participă la prezentarea raportului anual de activitate al structurilor Gărzii Financiare;

29. organizează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul Gărzii Financiare, în condiţiile legii;

30. aprobă stimulentele pentru comisarii şefi adjuncţi ai secţiilor judeţene şi ai Secţiei Municipiului Bucureşti, pentru comisarii şefi de divizie, şefii de serviciu, şefii de birou, precum şi pentru personalul de execuţie din aparatul Comisariatului General al Gărzii Financiare, la propunerea şefilor ierarhici ai acestora;

31. propune spre aprobare reşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală stimulentele pentru comisarul general prim-adjunct, comisarii generali adjuncţi şi comisarii şefi ai secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti;

32. dispune, în condiţiile legii, verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor privitoare la personalul cu funcţii de conducere şi cel cu funcţii de execuţie din cadrul Comisariatului General şi din structurile teritoriale;

33. emite decizie de imputare în vederea recuperării pagubelor aduse instituţiei de personalul cu funcţii de conducere, personalul de execuţie şi contractual din cadrul Comisariatului General şi al structurilor teritoriale, în condiţiile legii;

34. emite decizie de imputare a contravalorii contravenţiei personalului care se face vinovat de netransmiterea titlurilor executorii în termenul şi în condiţiile prevăzute de lege;

35. aprobă programarea anuală a efectuării concediilor de odihnă pentru întregul personal al Comisariatului General şi pentru cel cu funcţii de conducere din structurile teritoriale;

36. aprobă prin decizie regulamentul privind dotarea, păstrarea şi utilizarea armamentului din dotare, conform legii;

37. aprobă acreditarea ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă la nivelul Comisariatului General;

38. furnizează presei, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea Gărzii Financiare, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare;

39. încheie şi semnează protocoale sau convenţii de colaborare între Garda Financiară şi organe cu atribuţii similare din ţară şi din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, în cauzele de interes comun;

40. desemnează, cu acordul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, persoanele competente în vederea perfecţionării personalului Gărzii Financiare sau pentru susţinerea tematică la diferite acţiuni organizate de Garda Financiară sau la invitaţia organismelor similare din alte state;

41. desemnează, cu acordul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, persoane din cadrul Gărzii Financiare ca reprezentanţi ai acestei instituţii în diverse colective, comisii sau organisme interministeriale;

42. convoacă conducerea structurilor teritoriale pentru prezentarea raportului privind bilanţul anual de activitate sau ori de câte ori se impune;

43. exercită orice alte atribuţii de serviciu care îi revin, potrivit legii.

{lang: 'ro'}

Pareri si intrebariStiri Juridice in E-mail

Înscrieţi-vă astăzi pentru a primi gratis buletinul nostru informativ! Fiţi printre primii care vor afla despre cele mai noi ştiri juridice.

Adaugati adresa de e-mail

In Forum

  • Nici un Subiect de Afisat