Judecatoria Buftea. Minora reincredintata temporar, pentru a doua oara, tatalui

, Iun 21, 2011 | Adauga comentariuDOSAR NR. 4913/94/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BUFTEA

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2976

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 06.06.2011

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE: DA

GREFIER: MA

Pe rol judecarea cauzei privind pe reclamantul CAI, pârâta CM şi autorităţile tutelare:, având ca obiect ordonanţă preşedinţială.

La apelul nominal făcut la reluarea şedinţei publice, după soluţionarea incidentului procedural – recuzarea preşedintelui de complet – se prezintă reclamantul personal şi asistat de avocaţi DI şi GV, se prezintă pentru ATPC avocat GM, lipsă fiind pârâta CM şi ATPS.

Grefierul de şedinţă expune pe scurt referatul in sensul ca judecata dosarului a fost suspendata 20 de minute (in intervalul 10,30-10,50), urmând a fi reluată după soluţionarea cererii de recuzare formulata verbal de parata CM, prin apărător; ca partea nu a depus in timpul acordat, nici la dosar, nici prin serviciul registratura, cerere scrisa de recuzare; că a fost soluţionata cererea de recuzare declarată verbal de parte la prima strigare a dosarului, după care,

Instanţa, având în vedere că cererea de recuzare a preşedintelui de complet a fost respinsă ca neîntemeiată, dispune reluarea dezbaterilor.

Apărătorul reclamantului-pârât depune la dosar dovada achitării pensiei întreţinere pentru minora IC.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Apărătorul reclamantului-pârât, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii, reîncredinţarea către reclamant a minorei CI, fără cheltuieli de judecată.

Prin cererea reconvenţională s-a invocat inadmisibilitatea acţiunii întrucât nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru admiterea cererii.

A mai arătat că minora a petrecut cu mama sa mai puţin de 71 de zile de la data când i-a fost încredinţată, părţile au convenit asupra unei convenţii pe care a transmis-o notarului în vederea autentificării însă pârâta nu s-a prezentat la notar părăsind ţara pe data de 02.06.2011.

În aplicarea unuia dintre Principiile Recomandării nr.874/1979 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, „Manualul Judecătorilor „explică modul de cercetare al interesului superior al copilului şi instanţa ar trebui să ia în considerare că domiciliul minorei a fost schimbat de 3 ori, minora fiind audiată şi-a exprimat dorinţa de a rămâne în grija tatălui, acesta o vizitează în fiecare zi, bunicul matern al minorei a fost diagnosticat cu TBC ceea pune în pericol sănătatea minorei, pârâta-reclamantă a cunoscut faptul că va pleca din ţară.

Reprezentantul  ATPC, având cuvântul, solicită instanţei să aibă în vedere concluziile din referatul de anchetă socială.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul instanţei la data de 06.05.2011, sub nr. 4913/94/2011, reclamantul CAI a chemat în judecată pe pârâta CM solicitând instanţei  ca pe cale de ordonanţă preşedinţială să-i fie reîncredinţată minora, până la soluţionarea  definitivă şi irevocabilă a procesului de divorţ ce formează obiectul dosarului nr. 1775/94/2011.

A precizat reclamantul, că după încredinţare, minora a fost „ abandonată” de mama acesteia în locuinţa prietenei sale MA, situată în judeţul Ilfov, minora locuind efectiv la această locaţie fără mama sa, domiciliul pârâtei nu este cunoscut până în prezent.

În motivare reclamantul a expus istoricul încredinţării minorei şi a precizat că pârâta se face vinovată de neglijarea cu intenţie a copilului şi menţinerea actualei încredinţări către pârâtă ar afecta negativ viaţa copilului.

În drept au fost invocate disp. art. 581 şi art. 613 ind. 2,art. 2 al. 1 şi 3, art. 5 al. 2,art. 31,art. 89 din L. 272/2004.

În susţinerea cererii a solicitat proba cu înscrisuri, sens în care a depus la dosar înscrisuri în copie certificată pentru conformitate cu originalul (filele 15-84).

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru de 10 lei şi timbru judiciar de 0,30 lei.

La data de 23.05.2011 pârâta a depus la dosar cerere reconvenţională prin care a solicitat respingerea cererii ca inadmisibilă întrucât nu au fost întrunite condiţiile prevăzute de lege şi pe de altă parte că de la data pronunţării deciziei civile nr. 817/04.04.2011 a Tribunalului Bucureşti, secţia a IV a civilă, pronunţată în dosarul 1776/94/2011 la data de 04.04.2011 nu au apărut modificări substanţiale şi negative ce ar putea pune în pericol modul de creştere şi educare al minorei.

În subsidiar, în cazul admiterii cererii principale a solicitat să se stabilească în beneficiul acesteia, un program de vizitare cât şi perioadele de timp în care să poată să aibă legături personale şi directe cu minora, precum şi când o poate lua acasă la aceasta, respectiv in primele două sfârşituri de săptămână din fiecare lună, precum si prima jumătate a fiecărei vacanţe.

În drept au fost invocate disp. art. 119-120 C.p.c.

Cererea a fost timbrată cu 12 lei taxă judiciară de timbru şi 0,50 lei timbru judiciar.

La data de 23.05.2011 a fost ataşat, urmare solicitării reclamantului, referatul de anchetă socială întocmit la domiciliul acestuia (filele 96-98) şi la solicitarea instanţei s-a efectuat referatul de anchetă socială la domiciliul  pârâtei-reclamante în SB (fila 123).

Sub aspectul probatoriului, în cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri; a fost respinsa ca neîntemeiata cererea de refacere a anchetei sociale solicitata de parata pentru un alt domiciliu pentru motivele reţinute in încheierea de sedinta din data de 06.06.2011.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

In fapt, prin decizia civilă nr. 817/T/04.04.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civila in dos nr. 1776/94/2011 a fost modificată in parte sentinţa de fond si încredinţată reclamantei-pârâte CM spre creştere si educare pe minora până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 1775/94/2011 al Judecătoriei Buftea, cu obligarea pârâtului-reclamant CAI la plata unei pensii de întreţinere in cuantum de 2000 lei lunar, până la finalizarea procesului de divorţ (f. 15-30, 59-74).

Pentru a dispune încredinţarea provizorie a minorei in grija mamei, tribunalul a avut in vedere următoarea situaţie de fapt: mama copilului a manifestat o conduită demnă, pozitivă, de înţelegere corectă a situaţiei in care se află Irina in vârstă de 4 ani; a demonstrat că are condiţii locative, deţinând cu chirie un apartament situat in Bucureşti, ceea ce face mai uşor si accesibil transportul copilului intre domiciliu si grădiniţă; a probat că obţine venituri salariale care îi conferă statutul si independenţa financiară necesare creşterii copilului. S-a apreciat de tribunal că relaţia afectivă existentă intre fetiţă, mama acesteia si bunica maternă este un fapt demonstrat deja si demonstrabil, iar din probele administrate nu s-a constatat că mama şi-ar fi bătut copilul.

S-a apreciat de tribunal că măsura încredinţării spre creştere si educare a copilului către tata, pârâtul-reclamant CAI, chiar si provizoriu, ar contraveni interesului superior al minorei, întrucât tatăl a întreprins demersuri constante şi obsesive de denigrare şi îndepărtare a mamei din viaţa cotidiană a fetiţei.

Prezenta cerere de reîncredinţare formulată de tată se încadrează in situaţiile prevăzute de art. 613 ind. 2 C.p.c întrucât procesul de divorţ in care părţile au solicitat şi încredinţarea minorei se află încă pe rolul Judecătoriei Buftea – dos. nr. 1775/94/2011, având termen la data de 27.06.2011.

In privinţa cerinţelor impuse cumulativ de art. 581 C.p.c. se constată că sunt întrunite atât condiţia vremelniciei, dat fiind faptul că măsura se poate dispune doar până la finalizarea litigiului de divorţ, cât şi condiţia neprejudecării fondului, instanţa analizând si pronunţând soluţia pe baza unui probatoriu administrat si relevant la un anumit moment. Totodată, se observă că in situaţia încredinţării/reîncredinţării copiilor pe durata proceselor de divorţ, legiuitorul a prezumat urgenţa luării unei astfel de măsuri.

Ca atare, instanţa va analiza in ce măsură s-au schimbat condiţiile de viaţă ale minorei după încredinţarea sa către mama şi dacă respectivele schimbări atrag de urgenţă luarea unei alte măsuri in privinţa încredinţării copilului.

Se observă că după ce i-a fost încredinţată temporar fetiţa, mama a efectuat două deplasări în intrăinătate. Prima deplasare în intervalul 03.05.2011-15.05.2011 nu a fost adusă la cunoştinţa copilului, care răspundea în data de 06.05.2011 la întrebările lucratorilor DGASPC – Ilfov că mama sa este în România (f. 57), în realitate, aceasta fiind în SUA.

Pe durata acestei plecări, parata si-a mandat sora, GR, ca aceasta să exercite toate activităţile si să adopte toate si oricare dintre măsurile necesare asigurării creşterii întreţinerii si supravegherii fiicei sale, in intervalul de timp 03.05.2011-15.05.2011 (f. 78, 76-77).

In această perioadă minora a fost înscrisă de mamă la o altă grădiniţă – TinkerBell situată in jud. Ilfov(133-136). Copilul si mama au locuit in apartamentul închiriat din Bucureşti. Potrivit referatului de anchetă socială întocmit de ATSB, copilul nu a mai locuit la altă adresă de la încredinţare, iar perioadele de timp in care mama minorei este nevoită să plece din Bucureşti in interes de serviciu, de supravegherea si îngrijirea copilului se ocupă mătuşa maternă, ajutată fiind de bunica BV (f. 123).

Cu privire la cea de-a doua plecare din tară, efectuată începând cu data de 02.06.2011, se constată că minora a fost lăsată doar in grija bunicii; a stat câteva zile la domiciliul unei prietene a mamei sale, AM, cel mai probabil pentru a pleca împreună cu copiii acesteia la noua grădiniţă unde minora a fost înscrisă de mamă. Nu a mai fost mandată vreo altă persoană de parată ca in precedent.

Instanţa mai reţine din înscrisurile depuse de ambele părţi că acestea, înainte de ultima plecare din ţară a pârâtei, au făcut demersuri in vederea încheierii unei înţelegeri cu privire la exercitarea drepturile părinteşti, in sensul ca minora să rămână in grija tatălui si să locuiască cu acesta, iar mamei să i se permită să aibă legături personale cu minora, necondiţionat si să fie consultată in tot ce ţine de educaţia, sănătatea, si orice situaţie nou ivită in viaţa fetiţei. Deşi pârâta a fost cea care a iniţiat acest demers (corespondenţă e-mail aflată la filele 175-176) cu care reclamantul a fost de acord (f. 177-1183), nu l-a finalizat, plecând din ţară in data de 02.06.2011 (f. 202), urmând a se întoarce la 26.06.2011.

Întrucât doar reclamantul s-a prezentat pentru semnarea convenţiei, notarul a dat încheierea de respingere a autentificării actului fată de lipsa celeilalte părţi, nr.9446/02.06.2011 (f.196).

Instanţa apreciază că neprezentarea la notar si nesemnarea convenţiei, personal sau prin mandatar, denotă lipsa de responsabilitate părinteasca din partea pârâtei care ştia că va lipsi din ţară pe o perioadă mai lungă (trei săptămâni) iar tatăl işi manifestase disponibilitatea de a avea grijă de fetiţă.

Cu un minim de diligenţă, mama putea să îşi dea acordul conform celor convenite cu reclamantul, ca cel puţin pe durata plecării sale din ţară copilul să stea la tată. Nu a făcut acest lucru şi a lipsit practic minora de prezenţa ambilor părinţi, întrucât prin solicitarea datată  02.05.2011 adresată conducerii grădiniţei, mama îşi exprimase dezacordul si nu dăduse autorizare ca tatăl să işi ia fiica de la grădiniţă, ci doar să o viziteze pe aceasta in incinta respectivei instituţii, conform programului grădiniţei (f. 138-139).

Dragostea si siguranţa conferite copilului de vârstă mică de prezenta părintelui nu pot fi înlocuite de afecţiunea bunicilor oricât de dedicaţi ar fi aceştia nepoţilor.

Lipsa prezenţei mamei, deşi justificată de serviciu, dar neanunţată copilului, pe durate relativ lungi (10 zile, 21 de zile) precum şi schimbarea grădiniţei, minora fiind nevoită să facă din Pipera până acasă in Calea 13 Septembrie si un drum de doua ore (f. 169), respectiv schimbarea preconizată a domiciliului intr-un apartament aflat tot in Bucureşti, sunt împrejurări noi, ivite după luarea măsurii încredinţării copilului către mama, schimbări ce perturbă siguranţa universului perceput de copilul de 4 ani si jumătate. In contextul in care minora conştientizează că părinţii săi se vor despărţi, prezenţa fizică constantă si afecţiunea unuia dintre părinţi sunt cu atât mai necesare pentru a-i asigura stabilitate si suport copilului in depăşirea situaţiei create de divorţ.

Art. 2 al. 3 din Legea nr. 272/2004 stipulează că principiul interesului superior al copilului va prevala in cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti care au obligaţia, potrivit art. 6 lit. c si d, de a responsabiliza părinţii cu privire la exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligaţiilor ce le au faţă de copii.

Tatăl a dovedit prin prezentarea la notariat in data de 02.06.2011 că a înţeles să pună binele copilului mai presus de orgoliul său, lucru pe care insă mama nu l-a conştientizat pe deplin ( f. 196-201).

Instanta apreciază că s-au schimbat împrejurările ce au fost avute in vedere la data pronunţării hotărârii prin care minora a fost încredinţata spre creştere si educare mamei iar măsura reîncredinţării copilului către tata se impune a fi luată cu urgenţă fiind dovedită de probele administrate; este in concordanţă cu poziţia pârâtei manifestată prin corespondenţa adresată reclamantului, dar mai ales cu dorinţa exprimată de copil in mai multe rânduri (f. 40-41, 83-84, 97).

Pentru aceste motive, instanţa in baza art. 613 ind. 2 coroborat cu art. 581 C.p.c. va admite cererea principală si va reîncredinţa minora spre creştere si educare tatălui, CAI, provizoriu, până la finalizarea procesului de divorţ.

Va fi admisa cererea reconvenţionala formulată de parata-reclamanta CM in temeiul art. 14 al. 1 din Legea nr. 242/2004 coroborat cu art. 42 C.fam, dispoziţii ce garantează dreptul copilului de a menţine relaţii personale si contacte directe cu celalalt părinte, rudele si alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament, urmând a fi stabilit mamei un program de vizitare a minorei astfel cum a fost solicitat.

Urmează a se lua act ca reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea principală formulată de reclamantul CAI în contradictoriu cu pârâta CM.

Reîncredinţează spre creştere si educare reclamantului-parat CAI pe minoră, provizoriu, pana la soluţionarea definitivă si irevocabilă a divorţului – dos nr. 1775/94/2011 al Judecătoriei Buftea.

Admiterea cererea-reconvenţională formulata de parata-reclamanta CM cin contradictoriu cu reclmantul-pârât CAI.

Stabileşte paratei-reclamante CM următorul program de vizitare a minorei pe durata judecării procesului de divorţ: primele două sfârşituri de săptămână din fiecare lună, precum si prima jumătate a fiecărei vacanţe, minora le va petrece cu mama sa.

Ia act că reclamantul-pârât nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Vremelnică si executorie, fără somaţie şi fără trecerea vreunui termen.

Cu recurs în 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 06.06.2011.

PREŞEDINTE                                                    GREFIER

DA                                                                                 MA

Red. Jud. DA/

dact. Gr. MA/

3 ex./09.06.2011

{lang: 'ro'}

Stiri Juridice in E-mail


Adresa dvs. de e-mail nu va fi folosita in alte scopuri si va puteti dezabona oricand.
Fiţi printre primii care vor afla despre cele mai noi ştiri juridice.
Înscrieţi-vă astăzi pentru a primi gratis buletinul nostru informativ!

Adaugati adresa de e-mail

Pareri si intrebariStiri Juridice in E-mail

Înscrieţi-vă astăzi pentru a primi gratis buletinul nostru informativ! Fiţi printre primii care vor afla despre cele mai noi ştiri juridice.

Adaugati adresa de e-mail

In Forum

  • Nici un Subiect de Afisat