MIC DICTIONAR JURIDIC

, ian. 26, 2011 | Adauga comentariu
– A –

acreditare: numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strãin

act juridic: manifestare de vointã prin care se dã nastere, se modificã sau se sting anumite raporturi juridice

ab intestat: mostenire legalã – transmiterea patrimoniului succesoral are loc in temeiul legii in ordinea, in cotele, precum si la persoanele prevãzute de lege

abitatie: varietate a uzufructului, avand ca obiect o casa de locuit

abrogare: anulare, desfiintare a unui act normativ.

abrogare expresã: desfiintarea vechiului act normativ este precizatã in mod direct

abrogare tacitã: reglementãrile din noul act normativ sunt incompatibile cu prevederile anterioare

absorbtie: proces prin care o societate comerciala inglobeaza una sau mai multe societati cu consecinta ca societatile absorbite isi inceteaza existenta

abstentionism: sustragerea de la indeplinirea obligatiilor (cetãtenesti, civile)

accesiune: incorporarea materialã a unui bun mai putin important la un lucru mai important; 498 Cod civil “tot ceea ce se uneste si se incorporeaza cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului”

accize: impozite indirecte

achiesa: recunoasterea de catre parat a pretentiilor formulate de catre reclamant in cadrul unui proces; renuntarea de a mai ataca o hotarare judecatoreasca

acreditiv: suma de bani rezervata de un cumparator in contul sau, urmand ca din aceasta suma banca sa plateasca furnizorul in momentul in care acesta dovedeste predarea bunurilor in conditiile stabilite prin contract

acrescamant: marirea cotei din mostenire a unor succesori in drepturi in defavoarea altor mostenitori  datorita inlaturarii sau renuntarii acestora

activitate fara scop lucrativ: nu se urmareste obtinerea unui profit

acquis: acord, intelegere

aderare: actiune diplomaticã prin care un stat acceptã prevederile unui tratat international, obligandu-se sã le respecte

ad-interim(lat. intre timp): titulatura acordatã celui care tine provizoriu locul titularului unui post de conducere din administratia statului

adjudeca: operatiune prin care bunul scos la licitatie este atribuit prin hotarare judecatoreasca persoanei care a licitat cel mai mult

adjudecatar: persoana cãreia i se atribuie bunul castigat – adjudecat la o licitatie

ad probationem: forma ceruta de lege pentru probarea actului juridic civil

ad referendum: in conditiile in care un stat isi imputerniceste reprezentantul sã participe la negocierea unui tratat international acesta va semna ad referendum, neangajand statul, urmand ca tratatul sã fie considerat incheiat numai in momentul confirmãrii lui printr-un organ competent de cãtre statul respectiv

ad validitatem: forma ceruta de lege pentru ca actul juridic civil sa fie incheiat valabil

afin: rudã, neam

agio: diferenta intre cursul unei monezi si valoarea  nominala a acesteia

agrement: consimtãmantul exprimat de un stat privind numirea unei persoane in calitatea de sef de misiune diplomaticã sau de consul al unui stat strãin

aleatoriu: intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur

alienabil: bun, lucru care poate fi instrainat sau cedat

amendament: modificare adusa unui tratat, proiect de lege, rezolutie, hotãrare

amnistie: cauzã care inlãturã rãspunderea penalã pentru infractiunile sãvarsite panã la data aparitiei legii de amnistiere. In raport cu faza procesului in care este judecatã fapta, amnistia poate fi: antecondamnatorie si postcondamnatorie.

andosa: indicarea nominala a persoanei imputernicita sa incaseze cecul pe verso-ul acestuia

anomie (gr. a nomos fãrã lege): stare socialã caracterizatã prin lipsa normelor sociale sau devierea de la o organizare socialã normalã cauzatã de contradictiile ireconciliabile existente in societate apatrid: persoanã fãrã cetãtenie

aport: totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participã la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societãti comerciale

apropriere: insusire, intrare in stãpanire

arbitraj: procedurã judiciarã de solutionare prin intermediul unor persoane alese (arbitri) a litigiilor supuse judecãtii acestora

arierate: datorii banesti aflate in restanta

autarhie: politicã economicã caracterizatã prin neparticiparea la schimburile economice internationale sau de limitare la zone restranse

autocratie (gr. autos “insusi” si kratos “putere”): formã de conducere nedemocraticã, caracterizatã prin concentrarea puterii de stat in mana unei singure persoane care o exercitã in mod discretionar

autonomie: independentã

aval: operatiune juridica in care o persoana, denumita avalist se obliga sa garanteze obligatia asumata de unul dintre debitorii cambiali, denumit avalizat

axiologie: teoria valorilor

azil politic: acordarea de cãtre un stat a dreptului de intrare si de sedere pe teritoriul sãu a unei persoane strãine, persecutate in tara sa pentru convingerile politice

– B –

balotaj: situatie in cadrul desfãsurãrii alegerilor, in care doi sau mai multi candidati obtin un numãr egal de voturi, determinand repetarea alegerilor

barter: schimb de marfuri si servicii

beneficiu de inventar: mod de acceptare a succesiunii prin care mostenitorul poate impiedica confuziunea patrimoniului sãu cu patrimoniul defunctului, nemaifiind obligat la plata datoriilor mostenirii decat panã la concurenta valorii bunurilor succesorale

blam: dezaprobare publicã a actiunilor unei persoane

bilet la ordin: titlu de credit care cuprinde promisiunea neconditionatã a emitentului de plata a unei sume de bani la scadentã, beneficiarului sau la ordinul acesteia

boicot politic: acordarea votului de neincredere guvernului sau parlamentului, refuzand sprijinirea acestuia din punct de vedere politic

boom: explozie economicã caracterizatã prin dezvoltarea afacerilor, somaj redus, diminuarea stocurilor, profituri crescute

bonifica: scaderea unei pierderi

bon de tezaur: titlu de stat prin care acesta se imprumuta de la persoane juridice si fizice pe termen scurt si pentru care se plateste dobanda

bonitate: solvabilitate

brevet de inventie: titlu de protectie eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inventatorului sau succesorului sau in drepturi prin care se recunoaste dreptul exclusiv de exploatare  a inventiei, protectia titlului find limitata in timp

bunuri fungibile: bunuri care pot fi schimbate, inlocuite pentru executarea unei obligatii

bunuri sesizabile: bunuri care pot fi urmãrite pentru plata datoriilor

– C –

cabotaj:operatiune de transport rutier efectuatã intre douã puncte de incãrcare-descãrcare aflate pe teritoriul unei tãri, de cãtre un operator de transport rutier strãin

caducitate: situatie in care actul juridic devine ineficace datorita unor cauze apãrute dupa incheierea sa si strãine de vointa autorului actului

calitate procesualã: pozitie pe care se pot situa pãrtile: reclamantul – calitate procesualã activã si paratul – calitate procesualã pasivã

cambie (tratã, politã): inscris prin care o persoanã (trãgãtor) dã ordin unei alte persoane, denumitã tras sã plãteascã la scadentã o sumã de bani unei alte persoane, beneficiar, sau la ordinul acesteia

cartel electoral: intelegere realizatã intre partidele politice in vederea campaniilor electorale

cautiune: sumã de bani depusa pentru garantarea executãrii unor obligatii de catre debitori

causa remota: scopul mediat – motivul determinant al incheierii unui act juridic civil

cesiune: transmiterea unui drept de creanta cu titlu oneros

cetãtenie: legãtura politicã si juridicã permanentã dintre persoana fizicã si stat, caracterizatã prin totalitatea drepturilor si obligatiilor reciproce dintre persoanã si statul al cãrui cetãtean este

circumscriptie electoralã: unitate teritorialã cu una sau mai multe sectii de votare la care cetãtenii arondati (cei care domiciliazã in raza circumscriptiei electorale respective) voteazã in cadrul alegerilor

clauza natiunii celei mai favorizate: prevedere inclusã in acordurile internationale, mai ales in cele cu caracter economic, prin care pãrtile contractante se angajeazã sã-si acorde reciproc facilitãti pe care le-au acordat sau le vor acorda in viitor unui stat tert

clauzã compromisorie: stipulatie in cuprinsul unui contract, prin care pãrtile convin ca in cazul in care, intre ele s-ar ivi litigii in legãturã cu contractul incheiat sã le supunã pentru rezolvare unor arbitrii alesi

clauze de hardship: clauzã prin care se poate cere revizuirea contractului dacã au intervenit modificãri fatã de prevederile contractuale initiale, modificãri care ar produce consecinte defavorabile uneia dintre pãrti

clearing: modalitate de plata constand in compensarea reciproca a creantelor si obligatiilor (uzitata in comertul exterior)

cod: act legislativ care cuprinde intr-o formã unitarã si sistematicã principalele norme juridice, apartinand unei anumite ramuri a dreptului

comisie rogatorie: art. 132 alin. 1 C.proc. civ. – institutie prin care un organ de urmãrire  penalã sau o instantã de judecatã care nu are posibilitatea sã asculte un martor, sã facã o cercetare la fata locului sau sã efectueze orice alt act procedural se adreseazã unui alt organ de urmãrire penalã sau altei instante egale in grad care are posibilitatea sã le efectueze

comodat (imprumut de folosinta):contract esentialmente gratuit – art. 1560 – 1561 Cod civil – prin care o persoana imprumuta temporar, cu titlu gratuit, unei alte persoane un lucru pentru a se folosi de el cu obligatia de a-l returna

concordat: conventie incheiata intre creditori si un comerciant insolvabil, in fata instantei, prin care se acorda comerciantului micsorarea sau amanarea platii datoriilor, permitandu-i sa-si continue activitatea

conditie cazualã: conditie a cãrei indeplinire depinde de hazard, fiind strãinã de vointa pãrtilor

conditie potestativã purã: realizarea ei depinde exclusiv de vointa unei pãrti

conditie potestativã simplã: realizarea conditiei depinde de vointa unei pãrti si de un fapt exterior sau de vointa unei persoane nedeterminate

conditie rezolutorie:conditie de a carei indeplinire depinde desfiintarea actului juridic civil

conditie suspensivã: conditie de a cãrei indeplinire depinde nasterea (perfectarea) actului juridic civil

conosament: document de insotire a marfurilor care atesta incarcarea acestora pentru a fi transportate

consens: acord de vointã, intelegere

constitutie: legea supremã a unui stat care reglementeazã relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii

consulting – engineering: se referã la prestatiile cu caracter intelectual constand in transmiterea de idei, de conceptii si de indicatii, intemeiate pe un studiu detaliat al unui proiect (J. Hansenne)

contencios (procedura): mod de rezolvare  a unui conflict de interese  in contradictoriu de catre un organ de jurisdictie

contopire: constituirea unei societati noi prin reunirea a doua sau mai multe societati a caror existenta inceteaza avand drept consecinta infiintarea unei societati comerciale noi

contract: 942 C. civ. : “acordul de vointã dintre 2 sau mai multe persoane, pentru a constitui sau a stinge intre dansii raporturi juridice”

contractul la termen de tip “forward”: reprezintã angajamentul de a cumpãra sau de a vinde o anumitã cantitate de titluri “suport” la o scadentã viitoare si la un pret stabilit in momentul incheierii contractului. Dacã la scadentã, pretul actiunii (sau al oricãrui alt activ ce a fãcut obiectul contractului) este superior pretului stabilit, cumpãrãtorul contractului realizeazã un profit, iar in caz invers, inregistreazã o pierdere.

contractul la termen asupra ratei dobanzii “swap”: constituie un instrument financiar prin care un agent economic poate transforma un imprumut cu rata fixã a dobanzii, in perioada de crestere a acestuia.

contractele la termen de tip “futures”: contractele de acest tip se deruleazã in scopul evitãrii riscului de faliment al contractantilor, prin intermediul unei camere de compensatie. In acest mod apare un contract intre cumpãrãtor si camera de compensatie care are rolul de vanzãtor si un contract intre vanzãtor si camera de compensatie, care joacã rol de cumpãrãtor. In caz de faliment al participantilor la contract, camerei de compensare ii revine obligatia onorãrii contractelor.

contumacie: judecarea inculpatului in lipsa acestuia (absenta nejustificatã)

coproprietate:proprietate pe cote parti avand ca obiect un bun individual determinat

creanta: datorie, obligatie

creditor chirografar: creditor care are un drept general asupra patrimoniului debitorului; nu se bucura de o garantie reala (gaj, ipoteca, privilegiu) pentru creanta pe care o are asupra debitorului

cumul de functii: presupune desfãsurarea de activitãti diferite in aceeasi unitate si in cadrul aceluiasi program de lucru

curatela:masura de ocrotire juridica a intereselor unei persoane care poate fi capabila, cu capacitate de exercitiu restransa sau lipsitã de capacitate de exercitiu

cvorum (quorum): minimul de membri necesar pentru ca o adunare sã fie legal constituitã

– D –

daune cominatorii: suma de bani platita de catre debitor pentru fiecare zi (saptamana, luna) de intarziere pana la executarea obligatiei

de cuius: persoana decedata

decret: act normativ prin care se reglementeazã situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)

de facto: recunoasterea de fapt, a unui stat de cãtre un alt stat in conditiile in care intre ele nu existã relatii diplomatice

deflatie: reducerea cantitãtii banilor de hartie de pe piatã de cãtre stat in scopul refacerii echilibrului balantei de plãti

de jure: recunoasterea deplinã, a unui stat de cãtre un alt stat, acest lucru atrãgand stabilirea de relatii diplomatice intre statele respective

denuntare: act, in cadrul relatiilor internationale prin care un stat isi exprimã pozitia, in sensul cã nu se mai considerã parte la acel acord

drept de veto: drept apartinand sefului statului prin care acesta se opune intrãrii in vigoare a unei legi votate de parlament

dividende: cota parte din beneficiul platita fiecarui asociat

dizolvare: desfiintarea ca persoana juridica a societatii

diligentã: efort, strãduintã

dublã cetãtenie: situatie juridicã in care o persoanã posedã in acelasi timp cetãteniile a douã state diferite

dumping: vanzarea pe piata internationalã a unor produse cu preturi mult inferioare celor folosite in mod curent cu scopul de a inlãtura concurenta

– E –

efecte de comert (cambie, cec, bilet la ordin): inscrisuri care dau posesorilor legitimi dreptul la plata unei sume de bani

efecte de comert avalizate: efecte de comert (cambie, bilet la ordin, cec) a cãror platã este garantatã printr-un aval

eligibil: care indeplineste conditiile pentru a fi ales

embargo: modalitate de constrangere folositã pe plan international impotriva unui stat realizatã prin interzicerea comertului cu statul respectiv, sechestrarea bunurilor, retinerea vaselor statului strãin in apele teritoriale sau in porturile statului care declarã embargo

emolument: bunurile mostenirii; profit, avantaj

erede: mostenitor

erga omnes: in ceea ce-i priveste pe toti; fãrã exceptie

evaziune fiscalã: act nelegal comis de contribuabil in vederea sustragerii de la plata impozitelor datorate statului

evictiune totalã sau partialã: deposedare; pierderea proprietatii asupra lucrului total sau partial

eveniente conditione: perioada ulterioarã implinirii conditiei

excedent de rezerve: diferentã pozitivã intre nivelul efectiv si nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii

exceptia de neconstitutionalitate: procedeu defensiv de apãrare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor; poate fi invocatã intr-un proces declansat si numai dacã are legaturã directã  cu cauza respectivã. Dacã Curtea Constitutionalã admite exceptia, norma juridicã asupra cãreia a fost ridicatã nu va mai fi aplicatã in cauza concretã si nu isi va mai produce efectele juridice pentru viitor – textul de lege devine “mort”

exigibile:care au ajuns la scadentã

exequatur: de plin drept

exonerare: eliberare de platã a unei datorii, a unei sarcini impuse unei persoane care nu o poate executa din motive strãine de vointa sa

ex nunc: pentru viitor

ex tunc: pentru trecut

– F –

factoring:contract complex prin care o persoana denumita aderent, transfera creantele pe care le detine, in proprietatea altei persoane denumita factor, care, in schimbul unui comision, se obliga sa achite aderentului valoarea acestora, urmand sa-si recupereze suma platita de la debitorii creantelor cedate

factura pro forma: este o forma de prefacturare fara obligatia platii. Atunci cand clientul s-a hotarat sa cumpere el poate plati pe baza acestei facturi si in acest caz emitentul facturii proforma o transforma in factura definitiva.

federatie (stat federativ): stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere – organele federatiei si organele statelor membre, 2 cetãtenii care se implicã reciproc

a fortiori: dacã legea permite mai mult, implicit permite si mai putin – ” a majori ad minus”; dacã legea penalã interzice mai putin, implicit ea interzice si mai mult  – “a majori ad majus”

fidejusiune (cautiune): contract prin care o persoanã (fidejusor) se obligã fatã de creditorul altei persoane sã execute obligatia debitorului pentru care garanteazã, in caz cã acesta nu o executã

fidejusor: garant alaturi de debitor a indeplinirii obligatiei fata de creditor

fideicomis: dispozitie cuprinsa intr-un testament (sau contract de donatie) prin care testatorul dispune ca succesorii sai in drepturi sa transmita anumite bunuri persoanelor desemnate de el

franciza:sistem de comercializare bazat pe colaborarea permanenta intre persoane fizice si juridice independente din punct de vedere financiar, in cadrul careia o persoana – francizor-ul, acorda unei alte persoane beneficiare, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu

functionar public:: este persoana numita intr-o functie publica. Functionarii publici sunt numiti de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice.

functie publica:: reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite de autoritatea sau institutia publica, in temeiul legii, in scopul realizarii competentelor sale.

fuziune:se poate face prin absorbtie sau contopire

– G –

gaj:garantie;drept real cu efecte specifice de urmãrire si preferintã

gajul general al creditorilor chirografari: 1718 C. civil: ” oricine este obligat personal este tinut de a indeplini indatoririle sale cu toate bunurile sale mobile si imobile, prezente si viitoare” – desemneazã dreptul creditorilor asupra universalitãtii patrimoniului debitorului, acestia avand posibilitatea de a executa oricare dintre bunurile debitorului, fãrã insã a-l putea impiedica sã incheie acte care ii modificã patrimoniul, dacã actele nu sunt fãcute in frauda creditorilor

gerant: persoana care din proprie vointa administreaza bunurile altei persoane fara a avea incuviintarea acesteia

genera non pereunt: lucrurile de gen nu pier

goodwill: renume, bunã reputatie

grant: alocatie nerambursabilã cãtre persoane fizice, organizatii neguvernamentale, agenti economici si institutii publice

gratiere: mãsurã de clementã, acordatã de Presedintele Romaniei, individual, avand ca efect (art. 120 C. pen) inlãturarea, totalã sau partialã a executãrii pedepsei sau comutarea acesteia in alta mai usoarã

gratifica: acordarea unei recompense, a unui premiu

grevat: (lucru, bun) asupra caruia este impusa o sarcinã

– I –

INCOTERMS(International Rules for the Interpretation of Trade Terms): uzante comerciale internationale

imprescriptibil:dreptul de proprietate nu se stinge prin trecerea termenului de prescriptie extinctiva

inalienabil:care nu poate fi instrainat sau cedat

inamovibil: (functionar) care nu poate fi transferat, revocat, concediat fara consimtamantul sãu

incaso: serviciu bancar in baza cãruia agentul economic prezintã bãncii efecte comerciale (cambii, bilete la ordin, cecuri), conosamente, obligatiuni, cupoane in vederea valorificãrii de la debitori, cumpãrãtori, emitenti de titluri si de la alti plãtitori. Banca percepe comision de la agentii economici care solicitã serviciul de incaso.

indiviziune: proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica, de exemplu succesiunea pana in momentul partajului

inflictiune: sanctiune, pedeapsa

infractiune: art. 17 C.pen ” fapta care prezintã pericol social, sãvarsitã cu vinovãtie si prevãzutã de legea penalã”

infractiune continuã: elementul material al infractiunii, constand intr-o actiune sau inactiune se prelungeste in timp, dupã momentul consumãrii panã la incetarea actiunii infractionale

insesizabil:care nu poate fi urmãrit pentru plata unor datorii

inter alia: printre altele

inter se: intre ei

in toto: intreg

ipoteca: garantie reala imobiliara; 1746 Cod civil “ipoteca  este un drept real asupra imobilelor afectate la plata unei obligatii”

ipso facto: in realitate singur/ prin el insusi

irevocabil: definitiv

intabularea dreptului de proprietate: inscriere in cartea funciara prin care se constituie, se greveaza, se stramuta, se restrange ori se stinge un drept real

intampinare: contestatie introdusa de parat ca raspuns la pretentiile ridicate de reclamant

– J –

joint-venture: acord de cooperare realizat in scopul exploatãrii unei proprietãti intelectuale (de cãtre douã sau mai multe firme care pun bazele unei terte firme in vederea atingerii acestui scop)

jonctiunea posesiilor:unirea posesiei actuale cu cea anterioarã

judecãtor sindic: persoanã insãrcinatã in cadrul procedurii de reorganizare si lichidare a unei societãti declaratã in stare de faliment cu administrarea patrimoniului acesteia

– K –

know-how:anasamblul formulelor, definitiilor tehnice, documentelor, desenelor si modelelor, procedeelor si a altor elemente intrebuintate la fabricarea si comercializarea unui produs

– L –

leasing: creditare – inchiriere = operatiune complexã prin care creditorul – finantator dupã ce a cumpãrat un bun (echipament industrial, terenuri si clãdiri ori bunuri de folosintã indelungatã) il inchiriazã unui utilizator care la sfarsitul perioadei locatiunii il poate dobandi in proprietate, plãtind o chirie plus un pret rezidual (eventual) – redeventa

leasingimobiliar cu clauza irevocabilã de vanzare:contract prin care o societate comercialã denumitã locator, acordã unei alte persoane, denumitã utilizator, pe o perioadã determinatã dreptul de posesie si de folosintã asupra unui activ, urmand ca la sfarsitul perioadei de leasing utilizatorul sã cumpere activul

legat: dispozitie cuprinsã in testament prin care testatorul dispune ca dupã decesul sãu ca o anumitã persoanã sã primeascã intreaga mostenire (legat universal), o fractiune din patrimoniu (legat cu titlu universal) sau bunuri determinate din masa succesoralã (legat cu titlu particular)

lege organicã: articolul 72 din Constitutie stipuleazã cã Parlamentul poate adopta urmãtoarele categorii de legi: legi constitutionale, legi organice si legi ordinare. Pentru adoptarea legilor organice este necesarã intrunirea votului majoritãtii membrilor Camerei in care este discutatã respectiva lege.

leziune: viciu de consimtãmant, constand in disproportia evidentã de valoare intre douã prestatii

liberalitate (contract de donatie): act prin care testatorul dispune de un bun al sãu in favoarea altei persoane, fãrã a urmãri o contraprestatie

licenta:modalitate de transmitere de cãtre titularul mãrcii, licentiatorul, unei alte persoane, beneficiarul licentei, a dreptului de a exploata marca in limite stabilite prin contract, licentiatorul pãstrand dreptul de exploatare a mãrcii precum si de a exercita actiunea in contrafacere

litispendenta: art. 163 alin. 1 C. proc. civ. – “nimeni nu poate fi chemat in judecatã pentru aceeasi cauzã, acelasi obiect si de aceeasi parte inaintea mai multor instante”; se poate ridica exceptia de litispendenta ca exceptie de procedura, in caz de identitate de obiect, de cauza si de persoane, avand aceeasi calitate

lobby: actiunea de influentare exercitatã de grupuri de presiune asupra puterii legislative

lombard: operatiune bancara prin care se acordã credite garantate cu hartii de valoare, banca percepand o dobandã numitã “taxã de lombard”

lucrum cessans: foloase nerealizate

– M –

mandatar: persoana imputernicita de catre mandant sa-l reprezinte, obligandu-se sa incheie acte juridice pe seama acestuia, cu terte persoane in limita imputernicirii

mandat de arestare: act scris prin care autoritatea competentã dispune arestarea invinuitului, inculpatului sau a unui condamnat

marca: semn susceptibil de reprezentare grafica, folosit la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinand altor persoane

mecenat: actul prin care o persoana denumita “mecena” procura un folos patrimonial, micsorandu-si astfel patrimoniul, fara obligatie din partea beneficiarului la contrapartida direct sau indirect

memorandum: formã a demersului diplomatic in care este prezentatã situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea. Este de regulã anexat la o notã diplomaticã al cãrei continut il prezintã pe larg.

ministru fãrã portofoliu: persoanã care detine functia de ministru intr-un guvern dar nu este titularul  nici unui minister

modus vivendi (lat.”mod de existentã”): acord care se incheie temporar, in conditiile in care situatia nu permite pãrtilor sã ajungã la o reglementare definitivã

moratoriu: amanarea scadentei plãtilor, stabilitã prin lege, pe o anumitã perioadã sau in conditiile impuse de o situatie deosebitã (rãzboi, calamitate naturalã)

mutuus consensus: consimtãmant mutual; acord de vointã stabilit in vederea incheierii unui contract

mutuus dissensus: acord de vointã privind revocarea unui contract

– N –

non bis in idem: formulã conform cãreia este oprit unui judecãtor sã se pronunte in legãturã cu o cazuzã asupra cãreia s-a pronuntat anterior

novatie: conventie prin care pãrtile unui raport juridic obligational sting obligatiile nãscute din acesta, transformandu-l intr-un alt raport juridic obligational; obligatia veche este inlocuitã cu o obligatie nouã

nulitate absolutã: actul juridic este lipsit de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru incheierea lui valabilã; actul juridic nu poate fi validat sau confirmat

– O –

ordin de plata: dispozitie data de catre o banca pentru a plati unei persoane fizice sau juridice o suma de bani

olograf (testament): testament scris, datat si semnat de testator

– P –

pendinte: (proces) in curs de judecata; care n-a fost inca solutionat

pendente conditione: perioada anterioarã implinirii conditiei

per annum: anual

peremptoriu: care nu poate fi contestat

petent: reclamant, persoanã care pretinde un drept

poprire: Art. 452 – 462 Cod de procedura civila – forma de executare silita indirecta prin care creditorul urmareste pentru sumele sau efectele pe care i le datoreaza propriului sau debitor (debitor poprit) o terta persoana

(dreptul de) preemtiune: este un drept de prioritate la instrainarea terenurilor din extravilan, titulari fiind coproprietarii, proprietarii vecini, arendasul si statul

privilegiu: Art. 1722 Cod civil – drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari

pro rata: proportional

proprietate comuna in devalmasie: partea fiecarui proprietar nu este determinata astfel incat nici dreptul de proprietate si nici bunul nu sunt divizate

prorogare: prelungire

propter rem: obligatii reale impuse titularului unui drept real asupra unui bun

prospect de emisiune: administratorii unei societati in vederea emisiunii de obligatiuni prin apel la publicitate vor intocmi un prospect de emisiune

purga (oferta de purgã): act juridic unilateral, constand in notificarea intentiei de a achita ipoteca asupra unui imobil adresatã creditorului de cãtre persoana care l-a cumpãrat, in limita pretului de achizitie sau a evaluãrii imobilului in caz de donatie

– Q –

quid pro quo: in echivalent/ ceva in schimb

– R –

remitere de datorie: iertare de datorie; renuntare cu titlu gratuit la incasarea unei creante.

renta viagera(contract de): o persoanã remite un bun sau plãteste o sumã de bani, in schimbul unei prestatii in bani, plãtibilã periodic panã in momentul decesului sãu.

resciziune (actiune in): actiune in anularea unui act juridic pentru leziune.

resortisant: persoanã apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.

res perit domino: bunul piere pentru stãpan.

retentie: drept real de garantie imperfect, conform cãruia persoana detinãtoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sã-l restituie are dreptul sã-l retinã panã cand titularul bunului ii achitã cheltuielile fãcute pentru intretinerea, pãstrarea sau imbunãtãtirea acelui bun.

retail banking: operatiuni bancare de comert.

retract litigios: art. 1402 C. civ. – in prima fazã are loc cesiunea dreptului litigios, urmatã de o instrãinare prin cumpãrarea de cãtre adversarul cedentului de la cesionar a dreptului supus judecãtii si eliminarea acestuia din proces prin plata pretului la care se adaugã cheltuielile si dobanda.

rezerve: disponibilitãti bãnesti ale bãncii, in lei sau in valutã, detinute in conturi deschise la B.N.R.

reziliere: incetarea pentru viitor a efectelor contractului bilateral, mentinand prestatiile succesive facute anterior rezilierii.

rezolutiune: desfiintarea retroactiva a contractului bilateral pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor si repunerea partilor in situatia anterioara incheierii contractului.

rovigneta: document prin care se atestã posibilitatea de utilizare a unui drept obtinut prin plata unei sume fixe anuale

– S –

sarcina liberalitatii: obligatie impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit (liberalitati) de a da a face sau a nu face ceva.

scadenta: data prevazuta intr-un contract la care devine executorie o obligatie de plata pentru un agent economic.

scontare: operatiune de cumparare-vanzare a efectelor de comert inainte de scadenta.

sechestru asigurator: masura care consta in indisponibilizarea a unei parti din bunurile mobile apartinand debitorului parat, urmand ca acestea sa fie vandute silit pentru realizarea creantei reclamantului daca debitorul nu-si va executa de buna voie obligatia in momentul in care reclamantul obtine o hotarare definitiva.

sechestru judiciar: consta in numirea de catre instanta a unei persoane care are sarcina de a pastra si administra bunul in litigiu cat timp dureaza judecata fondului.

servitute:  art. 576 – Cod civil – sarcina impusa asupra unui imobil pentru uzul si utilitatea unui imobil avand alt proprietar.

sezina: posesiune de drept exercitata de anumiti mostenitori asupra bunurilor cuprinse in masa succesorala de la data deschiderii succesiunii.

scriptae in rem: obligatii opozabile tertilor, legate de posesia lucrului, astfel incat creditorul obtine dreptul doar in cazul in care posesorul actual al lucrului este obligat sã respecte acest drept, desi este tert fatã de acest raport obligational.

sinergie: actiune simultanã, indreptatã in acelasi sens, a mai multor organe sau a mai multor agenti.

stornarea operatiei contabile: anularea unei operatii contabile datoritã unei formule gresite sau a inregistrarii eronate in conturi.

subrogatie – legalã si conventionalã: inlocuirea unui bun sau substituirea unei persoane in exercitarea drepturilor sau executarea obligatiilor.

subscriptie publica: pentru a subscrie intregul capital al societatii, fondatorii S.A. care nu au resurse financiare initiaza o oferta de subscriere prin care orice persoana care doreste sa investeasca poate cumpara actiuni.

subsidiar: in secundar; care vine sã completeze un rationament, sã-l sustinã.

suita (dreptul de): dreptul acordat de lege autorului unei opere de arta plastica de a primi o cota de 5% din pretul de revanzare al operei respective, in conditiile in care revanzarea se va face prin licitatie sau prin intermediul unui agent comisionar ori de catre un comerciant

sultã: diferentã de valoare dintre douã obiecte care se schimbã intre ele, reprezentatã printr-o sumã de bani.

superficie: drept real care consta in dreptul de proprietate pe care il are o persoana asupra constructiilor, plantatiilor si altor lucrãri care se aflã pe un teren apartinand unei alte persoane si in dreptul de folosinta al superficiarului asupra terenului pe care se afla constructia, plantatia etc.

swap(de metale pretioase/valutar): schimb de …

– T –

tacita reconductiune (relocatiune): reinnoirea locatiunii dacã locatarul dupã expirarea termenului din contract rãmane in folosinta lucrului si cu acordul locatorului

tantiema: suma alocata din profitul unei societati comerciale pe actiuni, conform prevederilor cuprinse in statut de care beneficiaza membrii consiliului de administratie pentru activitatea depusa in interesul societatii

termen extinctiv: termen care amana stingerea exercitiului dreptului subiectiv si executarea obligatiei corelative, pana la implinirea lui

titluri la purtator:  inscrisuri care incorporeaza anumite drepturi, titularul drepturilor nefiind determinat. Posesorul legitim al inscrisului este titularul dreptului din inscris

traditiune:remitere materiala, predare
trend: tendintã, curent

– U –

uzucapiune (prescriptie achizitiva): mod de dobandire a proprietatii sau a unui alt drept real prin  posedarea neintrerupta a lucrului in tot timpul si in conditiile fixate de lege.

uzufruct viager: dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale, dreptul de dispozitie asupra lucrului revenind nudului proprietar.

uz: titularul dobandeste dreptul de a se folosi de lucrul mobil sau imobil si de a-i culege fructele, dar numai pentru nevoile sale si ale familiei.

– V –

valori mobiliare:  – actiuni si obligatiuni – inscrisuri care atribuie titularului anumite drepturi complexe, patrimoniale si personal nepatrimoniale.

virament: plata fara numerar, prin trecerea la banca a unei sume de bani in contul beneficiarului din contul celui care face plata.

– W –

warant: inscris in care se aratã titularul dreptului de gaj asupra mãrfurilor aflate in depozit.

Programul Prima Casa

Definitie: Program guvernamental care are ca obiectiv declarat facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite.

Beneficiarii programului Prima casa sunt persoane fizice care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu detin in comun sau individual, impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane, in proprietate o locuinta, indiferent de modul in care a fost dobandita, si nici nu au in derulare un credit ipotecar.

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A – IFN (FNGCIMM), garanteaza, in numele si in contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achizitia unei locuinte in cadrul programului.

Programul Prima Casa este reglementata de OUG nr. 60/2009 si de normele prezente in HG nr. 717/2009

{lang: 'ro'}

Stiri Juridice in E-mail


Adresa dvs. de e-mail nu va fi folosita in alte scopuri si va puteti dezabona oricand.
Fiţi printre primii care vor afla despre cele mai noi ştiri juridice.
Înscrieţi-vă astăzi pentru a primi gratis buletinul nostru informativ!

Adaugati adresa de e-mail

Pareri si intrebariStiri Juridice in E-mail

Înscrieţi-vă astăzi pentru a primi gratis buletinul nostru informativ! Fiţi printre primii care vor afla despre cele mai noi ştiri juridice.

Adaugati adresa de e-mail

In Forum

  • Nici un Subiect de Afisat